Prosjektet er organisere i arbeidspakker som konkretiseres gjennom milepæler, aktiviteter, leveranser og forventet resultat.

Arbeidspakke 1: Utvikle undervisningsopplegg om digital sikkerhet: aug. 2020 – okt. 2021. Denne arbeidspakken består av prosjektoppstart og utviklingsprosessen med undervisningsopplegg til studentene gjennom planleggings-, utviklings-, utprøvings- og evalueringsfase.

 • Milepæl 1.0. Prosjektoppstart med etablering av nasjonal arbeidsgruppe for samskaping av undervisningsopplegg: aug. 2020 – okt. 2020.

Aktiviteter: Vi vil gjennomføre et oppstartsmøte for alle deltagere i prosjektet, samt opprette og designe en nettside for prosjektet som vil følge prosjektutviklingen og bekjentgjøre resultat underveis. Vi vil bekjentgjøre prosjektet gjennom nettside, sosiale medium, internt på de fem institusjonene og ved presentasjon på Universitets- og høgskolerådets fagstrategiske enhet for helse- og sosialfag (UHR-HS).

Leveranser: Opprettelse av nettside for prosjektet, samt bekjentgjøring av arbeidet for egne og andre UH-institusjoner.

Forventet resultat: Gjennom aktiviteter og leveranser som angitt over oppnås en forankring i fagmiljøene ved samtlige samarbeidende institusjoner, og informasjon når ut nasjonalt.

 • Milepæl 1.1. Planleggingsfasen for samskaping av undervisningsopplegg: nov. 2020 – jan. 2021.

Aktiviteter: I planleggingsfasen gjøres ulike didaktiske og pedagogiske vurderinger, og ASSURE-modellen (Heinrich et al, 1999) blir en viktig pedagogisk modell i denne prosessen. ASSURE-modellen benyttes ofte i utviklingen av undervisningsressurser som integrerer teknologi i læringen (Kim and Downey, 2016). Alle de ulike elementene i modellen må ses i sammenheng med hverandre, og didaktiske vurderinger gjøres forløpende.

I planleggingsfasen starter arbeidet med å kartlegge hvem som er målgruppene (analyze learners). Videre vil vi avklare hva studentene skal ha oppnådd etter endt undervisning, hva læringsutbyttene er (state standards and objectives). I denne fasen vil vi involvere studenter ved å arrangere workshop ved hver enkelt institusjon.

Leveranser: Faginnhold om digital sikkerhet må defineres og avgrenses, likeså vurdere og velge hvilke læringsaktiviteter, arbeidsformer, vurderingsformer og digitale verktøy som bør anvendes (Select media, materials and methods). Vi skal kartlegge hva som finnes av læringsinnhold/faginnhold i dag og gjøre et utvalg av hva som bør være med i undervisningsopplegget. Videre vil vi avklare hva som eventuelt mangler av innhold, og hva som eventuelt må utvikles. Vi vil ivareta krav om forskningsbasert undervisning.

Forventet resultat: Detaljert arbeidsplan for utvikling- og utprøvingsfasen.

 • Milepæl 1.2. Utviklingsfasen for samskaping av undervisningsopplegg: feb. 2021 – aug. 2021.

Aktiviteter: I denne fasen utvikles undervisningsopplegget (Utilize media and materials). Digitalisering av faginnholdet er et stort arbeide. Dette gjelder produksjon av video og videocase, evt. animasjonsfilm, lydfiler, og bygging av nettsider med bilder og lenker i tillegg til tekstbasert materiale. Her vil vi høste erfaringer et annet prosjekt som allerede mottar støtte fra DIKU; På tvers av fjord og fjell. Fjord og fjellprosjektet ser på tverrprofesjonell- og tverrcampuslæring, samt digitale læringsarenaer og læringsformer. Vi vil også høste erfaringer fra pågående forskning om opplæring og øvelser i «sosio-tekniske» kontekster (Østby et al, 2019), bl.a. gjennom «backward design» (Wiggins et al, 2005).

Leveranser: Vi vil utvikle og produsere 10-12 videocase slik at de dekker problemstillinger innenfor alle de 19 helse- og sosialfaglige utdanningene i Norge. Videocasene vil utvikles i samarbeid med studenter og casene vil ha ulik progresjon i læringen. Casene vil samles gjennom samtaler med profesjonsutøvere om aktuelle hverdagssituasjoner i ulike kontekster (kommunale virksomheter/Nav/ barnevern/sykehus/hjemmesykepleie mm.) som presenterer sikkerhetsdilemmaer. Disse analyseres og dokumenteres av helsefag- og sikkerhetseksperter, og tilrettelegges for undervisning. 

I tillegg utvikles flere interaktive læringsaktiviteter (for eksempel quiz) som vil bidra til at studentene er aktive deltakere i læringsprosessen (require learner participation). Fysiske samlinger vil organiseres i form av seminarer og kollokviegrupper tilrettelagt for læring og refleksjon. Prosjektet vil utvikle ulike forslag til aktiviteter som kan anvendes i fysiske seminarer med studentene.

Vurderingsformene vil kunne være digitalt prosjektarbeid og medstudentvurdering med framlegg. Universell utforming, UI, (https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/losningsforslag-web) vil ivaretas blant annet gjennom responsivt design, dvs. at undervisningsressursen kan vises på ulike skjermflater som mobiltelefon, i Pad og pc. Videre skal alle videoer tekstes og innholdssidene som utvikles skal følge retningslinjer UI for bruk av farger, kontrast, bilder, tabeller osv. Ved produksjon av videocase skal personvern og datasikkerhet ivaretas og skriftlig samtykkeskjema benyttes for å regulere avtale om bruk av undervisningsressursen. Prosjektet vil vurdere eksisterende avtaleskjemaer og eventuelt utvikle et felles samtykkeskjema med beskrivelse for produksjon, opphavsrett, bruk, oppbevaring og forvaltning av de digitale ressursene. Disse skal også vurderes juridisk.

Forventet resultat: Et undervisnings- og vurderingsopplegg om digital sikkerhet for kandidatene i helse- og sosialfaglige utdanninger.

 • Milepæl 1.3. Utprøvings- og evalueringsfasen for samskaping av undervisningsopplegg: sep. 2021 – okt. 2021.

Aktiviteter: Når undervisningsopplegget er ferdig utviklet, skal det testes ut og evalueres i forhold til målgruppa med et tilstrekkelig antall studenter som er i tredje året ved sin bachelorutdanning el. tilsvarende (minimum 10 studenter fra hver institusjon). Studenter rekrutteres og forberedes til utprøving av undervisningsressursen. Utprøvingsperioden gjennomføres over ca. 5 uker.

Leveranser: Når utprøvingen av undervisningsressursen er gjennomført, gjennomfører studentene en evaluering ved å gi tilbakemeldinger via et nettbasert spørreskjema som vi vil utvikle, nettskjema.uio.no (evaluate and revise). Vi vil i tillegg gjennomføre fokusgruppeintervju om studenters erfaringer med bruk av undervisningsressursen. Evalueringsspørsmålene vil omhandle flere aspekter: tekniske, pedagogiske, faglige (læringsutbytte) og organisatoriske. Tilbakemeldingene fra evalueringen vil bidra til ytterligere justeringer og evt. endringer for å styrke kvaliteten i undervisningsressursen.

Leveranser: Et undervisnings- og vurderingsopplegg om digital sikkerhet for kandidatene i helse- og sosialfaglige utdanninger som er tilpasset og justert i forhold til studentutprøving og –evaluering.

Arbeidspakke 2: Utvikle kurs om digital sikkerhet for undervisere: nov. 2021 – april 2022.

 • Milepæl 2.0. Utviklingsfase for kurs om digital sikkerhet for undervisere: nov. 2021 – mars 2022.

Aktiviteter: Et kompetansehevende kurs for undervisere i tematikken digital sikkerhet vil i stor grad kunne benytte læringsressurser og læringsaktiviteter fra arbeidspakke 1, men må tilpasses fagansattes behov både for faglig og pedagogisk kompetanse. Samarbeid med praksisfeltet og ikke minst med leverandører av teknologi til helse- og sosialfeltet, både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten vil gi oppdaterte og nyttige bidrag. Fleksibilitet, samstemt undervisning og aktiv læring vil være sentralt i utvikling av læringsressursen som også vil legge til rette for samarbeid (fysiske møter) mellom kursdeltakere lokalt.  

Leveranser: Et digitalt kurs med mulighet for interaktivitet og aktiv samarbeidslæring på det enkelte arbeidssted.

Forventet resultat: Ferdig utviklet kompetansehevende digitalt kurs for undervisere ved helse- og sosialfaglige utdanninger med tema digital sikkerhet. Kurset vil kunne benyttes som en pedagogisk meritt og bidra til utvikling og dokumentasjon av fagansattes utdanningsfaglige kompetanse.

Arbeidspakke 3: Utvikle og utprøve ferdig løsning i åpen plattform for nasjonal deling: feb 2021 – juni 2022.

 • Milepæl 3.0. Utvikle og utprøve ferdig løsning i åpen plattform for nasjonal deling: april 2022 – juni 2022.

Aktiviteter: Vi vil i den siste arbeidspakken arbeide med å utvikle og utprøve den ferdige løsningen for deling av leveransene i prosjektet. Dette arbeidet pågår samtidig med arbeidspakke 1 og 2, slik at innholdsproduksjon er tilpasset plattform. Hvilken type plattform som er egnet til formålet avhenger av en rekke faktorer, og vi vil jobbe med følgende problemstillinger:

 • Hvilke typer læringsressurser skal deles?
 • Hvilke andre funksjoner har vi behov for i selve plattformen?
  • Hvem skal ha tilgang til læringsressursene?
  • Skal det være en styring av progresjon – «læringssti»?
  • Skal vi legge opp til kommunikasjon mellom deltakere?
  • Skal det inngå oppgaver og oppgaveløsning?
  • Skal vi legge inn mulighet for individuell tilbakemelding til studenter?
  • Hvordan skal vi legge til rette for ulike typer vurderingsformer og bedømming?

Leveranser: Brukes DLR blir det en samling læringsressurser i et digitalt arkiv der hensikten først og fremst er å sikre tilgang til ressursene, hindre lock-in av materialet og sikre en god delingsprofil for alle høgskoler og universiteter i Norge. Benyttes en åpen MOOC-løsning (for eksempel OpenEdX) kan resultatet bli et mer helhetlig kurs med en læringssti, kombinasjoner av digitale videoer, podcast, interaktivitet som quiz med mer. Webside er også et alternativ for deling som vi vil vurdere og eventuelt prøve ut. Ettersom vi ønsker å gjøre ressurser tilgjengelig mellom institusjoner, så kan det være et poeng å ikke legge for sterke føringer på hvordan læringsressursene brukes, men overlate til hvert enkelt institusjon å avgjøre hvordan de integrerer læringsressursene i sin undervisning. I en slik situasjon vil det ofte være mest hensiktsmessig med en web-løsning som gir en godt strukturert tilgang til innhold.

Forventet resultat: Valgt ferdig løsning i åpen plattform for nasjonal deling.