Evaluering av læringsressursene er i gang

Prosjektet DigSam som omhandler digital sikkerhet i helse og sosialfagene er inne i neste fase – evaluering av læringsressursene. Prosjektet er meldt inn til NSD (Norsk senter for forskningsdata) og er godkjent derfra. Det er rekruttert til sammen 100 studenter som representerer 17 av de 19 helse og sosialfagene i Norge. Hver institusjon har bidratt med rekrutteringen.

Det er laget en hjemmeside med fokus på de 5 modulene som læringsressursene er inndelt i. Studentene blir bedt om å gå inn i hver enkelt av disse, lese, lytte og gjøre oppgaver tilknyttet ressursen, for deretter å evaluere opplevelsen og læringsutbyttet av hver enkelt modul. Det er utviklet et nettskjema som studentene blir bedt om å benytte til dette. Denne evalueringen går nå i 5 uker med siste frist for utfylling 19.11.21.

Når denne evalueringen er oppsummert, vil det velges ut 6-8 studenter fra hver institusjon til deltakelse i et fokusgruppeintervju. Det er utviklet en guide for fokusgruppeintervjuet, og hver institusjon skal gjennomføre ett intervju hver. Intervjuet vil ta utgangspunkt i funn fra nettevalueringen og generell gjennomgang av læringsressursene. Evalueringen av intervjuene vil gjøres i fellesskap med alle institusjonene delaktig og til stede.