Planleggingsfasen: DigSam – digital sikkerhetskompetanse i helse- og sosialfag

Utvikling av et undervisningsopplegg om digital sikkerhetskompetanse i helse- og sosialfag er målet med DigSam- prosjektet. Rigmor Furu ved UiT Norges arktiske universitet har ledet planleggingsfasen i prosjektet.

Med utgangspunkt i ASSURE-modellen, som er en pedagogisk planleggingsmodell for utvikling av digitale undervisningsressurser, har den nasjonale og de lokale prosjektgruppene kommet fram til hvordan DigSam ønsker å utvikle den digitale undervisningsressursen om digital sikkerhet for helse- og sosialfagstudenter.

– Vi startet planleggingsfasen med en felles diskusjon om hva Digital Sikkerhet er for å sikre en felles forståelse av begrepet. Vi har begynt på kartleggingen av hva som allerede finnes av faginnhold/undervisning om digital sikkerhet som vi eventuelt kan gjenbruke. Hovedtema i undervisningsressursen er kvalitetsarbeid, informasjonssikkerhet, juss, lovverk og etikk, forteller Rigmor Furu.

Med utgangspunkt i felles læringsutbytte 12: “Har digital kompetanse og kan bistå i utviklingen av og bruke egnet teknologi både på individ- og systemnivå, er det utformet forslag til del-læringsutbytter tilsvarende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Læringsutbyttene er førende for det videre arbeidet.

Målgruppen for undervisningsressursene som utvikles i prosjektet er studenter ved helse- og sosialfagutdanninger på bachelornivå. Den sekundære målgruppen vil være alle andre studenter, men også fagansatte og helsepersonell.

– Med utgangspunkt i valgte tema har vi startet prosessen med å finne ulike sikkerhetsdilemmaer og beskrevet disse som case/scenario og laget forslag til hvordan disse kan fremstilles på ulike måter, for å skape variasjon i læring. Vi skal også utvikle ulike studentaktive læringsaktiviteter og vurderingsformer tilknyttet casene/scenarioene, avslutter Rigmor Furu.

Planlegging av piloterings- og evalueringsfasen er allerede i gang. Arbeidsprosessen videre er å fortsette påbegynt arbeid, og med utgangspunkt i læringsutbyttene kartlegge og velge ut aktuelle sikkerhetsdilemmaer og diskutere hvordan og hvem som skal produsere disse.

Samskapingsprosjektet Digsam er et samarbeid mellom USN, UiT Norges arktiske universitet, NTNU, OsloMet og HVL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.