Informasjon til deg som er student ved helse- og sosialfagutdanning

Test og evaluering av digital læringsressurs om digital sikkerhet

I regi av det nasjonale prosjektet DigSam – Digital sikkerhet i helse- og sosialfag – har fem høyere utdanningsinstitusjoner i Norge samarbeidet om å utvikle en digital læringsressurs om digital sikkerhet som skal tilbys alle studenter i helse- og sosialfagutdanninger.

Vi ønsker at du som er student ved en helse- og sosialfagutdanning kan teste ut og evaluere den digitale læringsressursen. Formålet med testingen og evalueringen er å få dine tilbakemeldinger, refleksjoner og innspill som kan bidra til ytterligere forbedringer og justeringer, som et ledd i kvalitetssikringen av læringsressursen.  

Dette er en fleksibel læringsressurs som kan tas inn i eksisterende undervisning og tilpasses aktuelt nivå ved de respektive utdanninger. Etter endt undervisning skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytter:

      1)     Utvikle digital sikkerhetsatferd

      2)      Utføre kunnskapsbasert praksis med hensyn til digital sikkerhet

      3)      Bidra til å bygge kultur for digital sikkerhet og ha kontinuerlig fokus på beredskap og nødrutiner.

Disse læringsutbyttene som du forventes å oppnå etter arbeid med disse digitale læringsressursene inngår i et overordnet læringsutbytte som du møter ved eget studieprogram: Studenten har oppnådd følgende læringsutbytte etter fullført helse- og sosialfagutdanning: “Har digital kompetanse og kan bistå i utviklingen av og bruke egnet teknologi både på individ- og systemnivå”.

Etter å ha gått gjennom læringsressursens faginnhold med tilhørende oppgaver og besvart et evalueringsskjema, vil du få utbetalt et honorar på kr. 5000,-. Dette innebærer at du benytter minimum 15 timer til dette arbeidet og at du kan fremlegge kvittering for gjennomført evaluering.

Slik gjennomfører du testingen og evalueringen

       ·         Du tester ut den digitale læringsressursen i tidsperioden: 15.10.-19.11.2021

       ·         Du fordyper deg i faginnholdet i læringsressursens fem moduler

       ·         Du gjennomfører alle oppgaver og refleksjonsoppgaver i modulene:

o   Modul 1: Identifisere (bevissthet om digital sikkerhet, samt konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet)

o   Modul 2: Beskytte (passord og personlig informasjon)

o   Modul 3: Oppdage innbrudd i systemet (hacking, svart skjerm)

o   Modul 4: Respondere (Eskalering og loggføring)

o   Modul 5: Gjenopprette (Debrief, kommunikasjon og ansvar)

       ·         Du arbeider deg gjennom modulene i eget tempo og rekkefølge.

       ·         Ta egne notater underveis, de kan bli nyttig når du skal gi dine tilbakemeldinger i evalueringen.

       ·         Husk å notere hvor lang tid du brukte på å gå gjennom hver modul da dette spørsmålet vil komme i evalueringen.

       ·         Etter hver modul gjennomfører du evalueringen ved å besvare spørsmålene i spørreskjemaet. Nettskjemaet kan åpnes av deg flere ganger. Det betyr at du kan evaluere en og en modul, eller gjøre hele evalueringen til slutt. Husk å lagre etter at du har vært inne og evaluert deler av nettskjemaet så du ikke mister informasjonen til neste gang du går inn. Evalueringen skal også være ferdigstilt og levert innen utløpsfristen for testperioden (19.november 2021).

       ·         I etterkant vil noen av dere bli forespurt om å delta i et fokusgruppeintervju. Hensikten med et fokusgruppeintervju er å få fram mer kunnskap om dine erfaringer. I et fokusgruppeintervju fremkommer ny kunnskap gjennomdiskusjonene som finner sted mellom dere som er deltakere i gruppa. Intervjuet vil vare 1-1,5 time.

Lykke til med utprøvingen!

NB: Da hjemmesiden ikke er optimalisert for små skjermer, anbefaler vi at dere bruker en datamaskin (PC eller Mac) under uttestingen av DigSam. Enkelte videoer vil har problemer med å spille av riktig på mobiltelefon og nettbrett. Bytt til en datamaskin hvis du opplever dette.