Overordnet mal for Debrief i DigSam

Overordnet læringsutbytte:

LUB 12: «Kandidaten har digital kompetanse og kan bistå i utviklingen av og bruke egnet teknologi både på individ- og systemnivå». 

Det er tenkt at man tar utgangspunkt i realistiske simuleringsscenarioer som er utviklet.

Hensikt med debrief:

Å styrke egen kompetanse i håndtering og mestring av uventede situasjoner hvor egne valg og handlinger blir avgjørende for utfallet. Man skal i debfriefsituasjonen tilstrebe konstruktiv tilbakemelding på hva aktørene gjennomførte bra, men også få frem hva de skal arbeide mer med.

Hentet fra «Pasientsimulering i helsefag» (Hofmann, B. et al 2015 -kap 5.)

De tre stegene i debrief:

Aller først velger du ut en av undervisningsvideoene som ligger tilgjengelig på hjemmesiden til DigSam. Ta utgangspunkt i en av disse videoene når du følger stegene i debrief. 

1) Beskrivelse: Beskriv forløpet. Hva skjedde, og hvorfor skjedde det? Trekk spesielt frem det som fungerte godt. Hva er din rolle som profesjonsutøver i en slik setting?

Tips til fasilitering: I simulering er det vanlig å vektlegge beskrivelsesdelen i stor grad. Det positive vektlegges i større grad (evt «feil» nevnes senere»), og fasilitator utviser en «streng» holdning til at man ikke skal analysere noe på dette stadiet.

2) Analyse: Hva lærte du? Hva var du flink til? Kunne man gjort noe annerledes? Hva skal til for at dette kunne vært gjort på en annen måte? Var det noe i de ytre rammer/forholdene rundt deg som påvirket deg i hvordan du håndterte situasjonen?

Tips til fasilitering: Her kan man trekke inn fasilitators faglige kunnskapsgrunnlag, og veilede videre i retning mot engasjerende diskusjon. Man kan se for seg ulike scenario..?

3) Anvendelse: Hvordan vil du ta lærdom av dette i videre arbeid som profesjonsutøver? Hvordan kan du bidra til at dette formidles til organisasjonen og til dine medarbeidere? Hvis dette skulle skje igjen, hvordan ville du løst situasjonen?

Tips til fasilitering: Kvalitetssikringsarbeid, rapportering av hendelser i organisasjonens varslingssystem. Få frem en diskusjon om hva man bør gjøre når slike sikkerhetsbrudd oppstår. Tenke gjennom profesjonsutøveren sin rolle og ansvar for fremtidige situasjoner. Samarbeid mellom medarbeidere og rapportering til organisasjon, en fin anledning til å snakke om rapportering av uønskede hendelser og nestenhendelser.

 

Oppsummering av debrief

Debriefingprosess

Prosesspørsmål

 

Dine notater

 

Beskrivelse av forløp

Hva skjedde?

Hvorfor skjedde det?

Hva fungerte godt?

Hva var din rolle?

 

Analyse og egen læring

Hva lærte du?

Hva var du flink til?

Kunne du gjort noe annerledes?

Hvordan ble du påvirket av ytre rammer/miljø?

 

Anvendelse i   fremtiden

Hvordan vil du ta lærdom av hendelsen?

Hvordan kan du bidra til at dette formidles videre ut i din organisasjon/til medstudenter?

Hvordan ville du løst en lignende situasjon i fremtiden?