Modul 5: Debrief

Det er i denne modulen tenkt at man tar utgangspunkt i realistiske simuleringsscenarioer som tidligere er utviklet. Vi anbefaler å benytte seg av filmen der vi ser ambulansepersonell ta seg av en kvinne, der de ikke kunne innhente personopplysninger fra pasienten selv (OsloMet).

I dette tilfellet skal du reflektere over handlinger i relasjon til digital kompetanse og tilstrebe å styrke din digitale sikkerhetstankegang. Debrief skal hjelpe deg med å gjøre deg oppmerksom på følgende:

· Eget handlingsmønster i en gitt situasjon

· Korrekt fremgangsmåte vs ikke-korrekt fremgangsmåte

· Hvilke utfordringer som kan oppstå ved benyttelse av teknologiske hjelpemidler

· Hvordan man kan forberede seg på lignende situasjoner i fremtiden

Hensikt med debrief i simuleringssammeng:

Styrke egen kompetanse i håndtering og mestring av uventede situasjoner hvor egne valg og handlinger blir avgjørende for utfallet.  Man skal i debfriefsituasjonen tilstrebe konstruktiv tilbakemelding på hva aktørene gjennomførte bra, men også få frem hva de skal arbeide mer med.

Hentet fra «Pasientsimulering i helsefag» (Hofmann, B. et al 2015 -kap 5.)

De tre stegene i debrief:

Beskrivelse: Beskriv forløpet. Hva skjedde, og hvorfor skjedde det? Trekk spesielt frem det som fungerte godt. Hva er din rolle som profesjonsutøver i en slik setting?

Analyse: Hva lærte du? Hva var du flink til? Kunne man gjort noe annerledes? Hva skal til for at dette kunne vært gjort på en annen måte? Var det noe i de ytre rammer/forholdene rundt deg som påvirket deg i hvordan du håndterte situasjonen?

Anvendelse: Hvordan vil du ta lærdom av dette i videre arbeid som profesjonsutøver? Hvordan kan du bidra til at dette formidles til organisasjonen og til dine medarbeidere?  Hvis dette skulle skje igjen, hvordan ville du løst situasjonen?

Læringsaktivitet: «Refleksjon basert på trinnene i debrief»

Denne læringsaktiviteten er en gruppesamtale der dere skal reflektere over situasjonen med ambulansearbeiderne. For å skape en helt reell simuleringssituasjon, så skulle man ha opplevd/simulert situasjonen selv og deretter gjennomført en debrief. Vi har funnet det mest hensiktsmessig å trene på stegene i debrief, og at dette foregår som en refleksjon rundt skuespillerne i et filmet scenario.

Scenario
Her skal dere være minimum tre personer og sette dere inn i situasjonen til begge ambulansearbeiderne, samt en fasilitator.
OsloMets film, Case: Personvern (Bokskapet)

· Les gjennom refleksjonsskjemaet og tenk over hva du skal fokusere på når du ser filmen

· Se filmen to ganger: Først for å få et overblikk og velg dere hvem av ambulansearbeiderne dere skal «være». Den andre gangen dere ser filmen, er dette som aktiv tilskuer for å sette deg inn i en av ambulansearbeidernes rolle og for å kunne reflektere over hendelsene i filmen. Fasilitator skal notere og bemerke seg hendelsesforløpet, hva som var bra og hva som kunne vært gjort annerledes.

Refleksjon etter scenarioet

Dere skal bruke oppsummeringsskjemaet som utgangspunkt for samtale. Det er lurt å printe ut skjemaet og notere underveis. Fasilitator leder samtalen og de to «ambulansearbeiderne» reflekterer rundt skjemaet og det som ble opplevd. Alle deltakerne bør svare på spørsmålene i skjemaet for å si sin versjon/refleksjon.

Stikkord for refleksjon: Skille mellom private teknologiske hjelpemidler og de man har tilgjengelig i ambulansen, publikum, taushetsplikt, mobilopptak, innsyn, ambulansepersonellets samtale seg imellom, medhjelpere som ikke er helsepersonell m.m.

Oppsummering av debrief

Debriefingprosess

Prosesspørsmål

 

Dine notater

 

Beskrivelse av forløp

Hva skjedde?

Hvorfor skjedde det?

Hva fungerte godt?

Hva var din rolle?

 
Analyse og egen læring

Hva lærte du?

Hva var du flink til?

Kunne du gjort noe annerledes?

Hvordan ble du påvirket av ytre rammer/miljø?

 
Anvendelse i fremtiden

Hvordan vil du ta lærdom av hendelsen?

Hvordan kan du bidra til at dette formidles videre ut i din organisasjon/til medstudenter?

Hvordan ville du løst en lignende situasjon i fremtiden?

 

Last ned PDF av notatskjema for utskrift

Ressurser til undervisere:

Læringsaktiviteten er en gruppesamtale med refleksjon, det er vanskelig skape en realistisk debrief-setting til en opplevelse man ikke har vært med på selv. Det er usikkert hvor mye erfaring studentene har med simulering, men det kan være en grei inngangsport til hvordan man kan reflektere over hendelser og introdukjon til evt senere simuleringsundervisning. Studentene kan ha begrenset erfaring med digital sikkerhet i HS-fag, tanken med denne læringsaktiviteten er at en reell simuleringssituasjon vil ha mindre læringspotensiale enn å reflektere over en innspilt video.

Man kan som underviser trekke inn egne erfaringer: kanskje man har vært med på maskinstans, brudd på taushetsplikt, datainnbrudd, noen har stjålet passord m.m. Disse erfaringene kan hjelpe med å få studentene i gang med refleksjonen.

Denne læringsaktiviteten krever lite forberedelse, og man har potensiale til å oppnå gode diskusjoner mellom studentene. Egne erfaringer kan også diskuteres, og gjøre studentene oppmerksomme på flere situasjoner som kan oppstå. Deltakelsen fra studentene kan variere, da er det viktig å holde på rollen som fasilitator som spør hver og en i gruppen om de ulike stegene.

Trolig vil fasilitator kunne behøve litt hjelp i starten, det kan også være lærer som er fasilitator innledningsvis. Det er nyttig med en rigid ordning der de svarer etter tur, kun på det som spørres om.

Et forslag til læringsaktivitet kan være å observere hverandres refleksjonssamtaler og at gruppene gir tilbakemeldinger til hverandre.

De tre stegene i debrief: 

Beskrivelse: Beskriv forløpet. Hva skjedde, og hvorfor skjedde det? Trekk spesielt frem det som fungerte godt. Hva er din rolle som profesjonsutøver i en slik setting? 

Tips til fasilitering: I simulering er det vanlig å vektlegge beskrivelsesdelen i stor grad. Det positive vektlegges i større grad (evt «feil» nevnes senere»), og fasilitator utviser en «streng» holdning til at man ikke skal analysere noe på dette stadiet. 

Analyse: Hva lærte du? Hva var du flink til? Kunne man gjort noe annerledes? Hva skal til for at dette kunne vært gjort på en annen måte? Var det noe i de ytre rammer/forholdene rundt deg som påvirket deg i hvordan du håndterte situasjonen? 

Tips til fasilitering: Her kan man trekke inn fasilitators faglige kunnskapsgrunnlag, og veilede videre i retning mot engasjerende diskusjon. Man kan se for seg ulike scenario..

Anvendelse: Hvordan vil du ta lærdom av dette i videre arbeid som profesjonsutøver? Hvordan kan du bidra til at dette formidles til organisasjonen og til dine medarbeidere?  Hvis dette skulle skje igjen, hvordan ville du løst situasjonen? 

Tips til fasilitering: Kvalitetssikringsarbeid, rapportering av hendelser i organisasjonens varslingssystem. Få frem en diskusjon om hva man bør gjøre når slike sikkerhetsbrudd oppstår. Tenke gjennom profesjonsutøveren sin rolle og ansvar for fremtidige situasjoner. Samarbeid mellom medarbeidere og rapportering til organisasjon, en fin anledning til blant annet snakke om rapportering av uønskede hendelser og nestenhendelser og bruk av egen telefon.

Stikkord for refleksjon: Skille mellom private teknologiske hjelpemidler og de man har tilgjengelig i ambulansen, publikum, taushetsplikt, mobilopptak, innsyn, ambulansepersonellets samtale seg imellom, medhjelpere som ikke er helsepersonell m.m.