Identifisere

Denne læringsmodulen består av to læringspakker:

 

1) Digitalt tilsyn

2) Digital sikkerhetskompetanse i helsevesenet

 

Læringspakken om digitalt tilsyn består av seks deler som har fokus på digitalt tilsyn. Det anbefales å begynne på del 1, og arbeide seg gjennom de ulike delene. Læringspakken passer for studenter ved helse- og sosialfagutdanninger, fagansatt ved helse- og sosialfagutdanninger, og ansatte innen helse- og sosialtjenesten. Etter hver del vil man kunne arbeide med spørsmål til refleksjon både individuelt og i grupper.  

 

Læringspakken om digital sikkerhet i helsevesenet består av en introduksjon og tre deler som har fokus på vurdering av risiko. Begrepene konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet (KIT) er viktige begrep innenfor digital sikkerhetskompetanse i helsevesenet. Studentene kan selv velge hvilken del av læringspakken de ønsker å begynne med. Hver video startet med en beskrivelse av begrepet. Deretter følger et aktuelt eksempel med refleksjonsspørsmål som studenten jobber med til slutt.